Concessió de subvencions per a inversions d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari, convocatòria 2017.

21/12/2017

Concessió de subvencions per a inversions d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari, convocatòria 2017.

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Per Decret de la Presidència núm. 2015-002234 de 13.07.2015, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2017, per un import concedit de 936,43 euros.