Noticies

26/03/2021
ANUNCI En data 18 de desembre de 2020, el Ple d'aquest Ajuntament va acordar adherir-se a l’ampliació de l’àrea d’influència del Parc Natural de la Serra del Montsant i que es classifiqui com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de diversos municipis, de l’entorn del...
09/03/2021
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 22.391,57 euros, en concepte "Inversió per reposició d'infraestructures afectades pels aiguats episodi GLÓRIA gener de "2020".
09/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció, en concepte Inf-valoració danys produïts per l’aiguat 22/10/19, per import de 46.599,17 euros.
09/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció, en concepte Valoració dels danys produïts pel temporal Glòria, per import de 3.862,75 euros.
23/12/2020
L’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades un ajut per a la utilització d’àrids reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya per un import de 29.434,...
23/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció nominativa, per a les obres d’adequació de la Biblioteca Municipal, per import de 30.000 euros.
23/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte Arranjament de carrers, per import de 41.286,00 euros.
23/12/2020 Actualitat
Per acord del Ple de la corporació de data 18 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica. Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies durant el qual es poden presentar les al·legacions que...
11/11/2020
La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020 va acordar concedir la subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020. En el cas de l'Ajuntament de Vilanova de Prades li ha concedit un import de 7.083,95 euros.

Pàgines