Subvenció de la Diputació de Tarragona

21/01/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Per Decret de la Presidència núm. 2017-0002320 de 1.08.2017, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consell comarcals. Convocatòria 2018, per un import concedit de 372,39 euros.